วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 สารสนเทศโรงเรียนวัดนิคมคีรี

ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ใช้
1.ระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นระบบเพื่อการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง เป็นระบบที่สามารถเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงประวัติการเรียนการสอนต่างๆทั้งของครูและนักเรียน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น

11 ส่วนประกอบของระบบจัดการแฟ้มสะสมงาน Portfolio จะประกอบด้วย

* ระบบแฟ้มผลงาน ที่เป็นประวัติส่วนตัวของนักเรียนและครูผู้สอน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การหยุดงาน การอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
* ระบบจัดเก็บผลงาน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บเป็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
* ระบบการประเมินผลชิ้นงาน มีระบบการส่งงานในแฟ้มผลงานให้ครูตรวจผ่านระบบบริหารการเรียนการสอน
* มีระบบการลงคะแนน Vote และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าเยี่ยมชม
* มีระบบแสดงสถิติการเข้าชม แฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
* มีระบบการแสดงผลงาน โดยการสุ่มผลงานของผลใช้งานแสดงในหน้าเว็บไซด์ และมีระบบการบันทึกผลงานในรูปแบบสื่อCD Rom สามารถใช้ในการสำรองข้อมูลได้
* มีระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอนได้
* สามารถบริหารจัดการเนื้อหาสาระหน้าหลักได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล เช่น กระดานข่าว การดาวน์โหลด ระบบกรองคำหยาบ ฯลฯ
* มีระบบแฟ้มผลงานของนักเรียน เพื่อรองรับการประเมินการเรียนสภาพจริง โดยนักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบแฟ้มผลงานได้

1.2 การออกแบบนำข้อมูลเข้า(Input Design) ใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน Portfolio นี้ การพัฒนาจะเน้นที่การออกแบบ Portfolio ที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆ โดยนำเอารูปแบบของ hi5 ซึ่งเป็น Blog ที่กำลังได้ความนิยมในหมู่วัยรุ่น และจะเน้นความเรียบง่าย ทันสมัย ซึ่งการออกแบบคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน การนำเข้าข้อมูล เมื่อผู้ใช้เป็นเจ้าของ Portfolio ผู้ใช้สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัวได้เลย

1.3 การออกแบบจอภาพ (Output Design) ในการพัฒนา นี้ใช้หลักการพัฒนา Portfolio ที่เน้นให้ Portfolio มีการแสดงผลที่แตกต่างไปจากระบบอื่นๆโดยเน้นรูปแบบของ hi5 ซึ่งเป็นทางแบบBlog ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานเรียบง่าย และทันสมัยนิยม การออกแบบระบบPortfolio จะออกแบบให้มีโครงสร้าง 5 ส่วน คือ ส่วนชื่อแฟ้ม ส่วนข้อมูลส่วนตัว ส่วนแสดงเนื้อหา ส่วนเมนู และส่วนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนจะประกอบด้วยไฟล์โปรแกรม 1ไฟล์ ดังรายละเอียดของแต่ละส่วน นี้

ส่วนชื่อแฟ้ม เป็นส่วนที่แสดงชื่อแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ใช้ที่อยู่ในโรงเรียน เป็นส่วนที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และใช้ในการดูข้อมูล

ส่วนข้อมูลส่วนตัว ส่วนนี้ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ครูและนักเรียน ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ เจ้าของBlog สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้

ส่วนแสดงเนื้อหา พื้นที่นี้ใช้แสดงเนื้อหาสาระต่างๆ ภายในBlog เช่น ข่าว กิจกรรมต่างๆ แฟ้มสะสมงาน ประวัติการดูงานการอบรม กระดานสนทนา รูปภาพ

ส่วนเมนู เป็นส่วนที่ใช้แสดงเนื้อหา เช่น แสดงภาพกิจกรรม แสดงข่าวล่าสุดของระบบหลัก แสดงแบบสำรวจความคิดเห็น และแสดงสถิติการเยี่ยมชม

ส่วนท้าย เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับBlog ซึ่งเป็นข้อมูลตามที่เจ้าของBlogต้องการใส่เนื้อหา

1.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design ) ในระบบPortfolio การ ออกแบบ ฐานข้อมูลจะออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลในลักษณะของ Unified Modeling Language (UML) ในส่วนของ Use Case Diagram และ Entity Relationship Model จะนำโครงสร้างการออกแบบนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบPortfolio
จากเว็ปไซด์ ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำ http://www1.skz2.go.th/krunid/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ฝากความคิดถึงไว้ด้วยนะคะ
กรุณา LOGIN ก่อนนะคะ